گروه محصولات

سوالات متداول

سوالات متداول: 

سوال: گروه ایمن ژن چه خدماتی ارائه میدهد ؟ 

پاسخ: ایمن ژن خدمات مستند سازی ، معتبرسازی در حوزه داروسازی و صنایع تمیز را ارائه مینماید.

خدمات مشتریان ( مجازی) :

خدمات مشتریان(حضوری)