گروه محصولات

انتقادات و پیشنهادات به گروه ایمن ژن

انتقادات و پیشنهادات به گروه ایمن ژن : 

از همه ذی نفعان و مشتریان گروه ایمن ژن دعوت می گردد با تکمیل فرم زیر ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات راهنمایی نمایند: 

خدمات مشتریان ( مجازی) :

خدمات مشتریان(حضوری)