گروه محصولات

تور صنعت سلامت

در این بخش سامانه از کلیه دانشجویان ، متخصصین و اساتید حوزه سلامت شامل شاغلین بیمارستان ها ، کارخانجات ، پژوهشکده ها و . . . . . . دعوت بعمل می آورد تا در صورت صلاحدید در تورهای گردشگری حوزه سلامت شامل بازدید از نمایشگاه های داخلی و خارجی ، فرآیند های خط تولید ، شرکت های تامین کننده ، ثبت نام نمایند . 
 

خدمات مشتریان ( مجازی) :

خدمات مشتریان(حضوری)